Ogólne warunki współpracy

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

1. Ogólne Warunki Współpracy definiują warunki, na jakich firma ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne spółka cywilna (zwana dalej Wykonawcą) świadczy usługi na rzecz Klienta, zwanego dalej Zlecającym.

Dokument ten obowiązuje, o ile strony nie zawarły odrębnej umowy regulującej zasady współpracy.

2. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie tłumaczenia zamówionego przez Zlecającego do realizacji przez Wykonawcę.

2. Realizacja usługi

1. Przyjęcie tłumaczenia do realizacji następuje w formie pisemnej:

– osobiście

– pocztą

– w formie korespondencji elektronicznej na adres biuro@arcuslink.pl, w przypadku wcześniejszego wypełnienia i zatwierdzenia przez Zlecającego formularza zawierającego listę osób uprawnionych do składania zamówień drogą elektroniczną

Zlecenia złożone w innej formie niż pisemna mogą nie zostać zrealizowane.

Jeżeli Zlecający powierza Wykonawcy materiały, które mają być zwrócone po wykonaniu usługi, termin i sposób ich zwrotu musi być określony przy składaniu zamówienia.

2. Jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczenia zwykłego ( nieprzysięgłego ) jest strona rozliczeniowa zawierająca 1500 znaków ze spacjami tekstu wynikowego, a w przypadku tłumaczenia przysięgłego jest to strona rozliczeniowa zawierająca 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego.

3. Termin realizacji usługi określany jako „tryb zwykły” obliguje Wykonawcę do wykonania powierzonego tłumaczenia w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli objętość dokumentu nie przekracza 10 stron rozliczeniowych. Na każde kolejne 10 stron rozliczeniowych zleconych w ramach tego samego zlecenia Wykonawca rezerwuje sobie po 1 dniu roboczym.  Dla zleceń złożonych w trybie zwykłym Wykonawca szacuje objętość zlecenia i proponuje Zlecającemu odpowiedni termin realizacji.

4. Wykonanie zlecenia w krótszym terminie wiąże się z indywidualnymi ustaleniami między Zlecającym a Wykonawcą. Wszelkie zlecenia w trybie przyspieszonym są wykonywane na wyraźne, pisemne polecenie Zlecającego (złożone osobiście, pocztą, lub drogą elektroniczną).

5. Cena usługi wynika z aktualnego cennika Wykonawcy, rozliczenie następuje na podstawie tekstu wynikowego. Ustalenie innej ceny niż zawarta w cenniku wymaga wcześniejszego uzgodnienia między stronami, dokonanego na piśmie (osobiście, pocztą, lub drogą elektroniczną).
6. 
Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji w dniu złożenia prawidłowej dyspozycji przez Zlecającego.

7. Zlecenie uważa się za wykonane, jeżeli Wykonawca dostarczy zamówioną usługę w uzgodnionym terminie oraz w uzgodniony sposób (drogą mailową, pocztą, kurierem, lub osobiście u Zlecającego lub u Wykonawcy, zależnie od wcześniejszych ustaleń)

8. Dowodem przekazania zlecenia Zlecającemu jest:

– potwierdzenie odbioru złożone przez Zlecającego

– dokument nadania przesyłki (pocztą lub kurierem)

– wysłanie pliku zlecenia pocztą elektroniczną

– potwierdzenie wykonania tłumaczenia ustnego i czasu jego trwania w korespondencji mailowej

9. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca wystawia fakturę z 14-dniowym terminem płatności, a Zlecający jest zobowiązany do terminowej zapłaty uzgodnionej ceny.

3. Nienależyte wykonanie usługi

W przypadku nienależytego wykonania usługi, wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zlecającym do 100% wartości zamówienia, co oznacza, że wysokość całkowitego upustu udzielonego Zlecającemu z powodu nienależytego wykonania usługi nie może przekraczać 100% wartości zamówienia.

4. Reklamacje

1. Wady w odebranym dziele Zlecający powinien zgłosić Wykonawcy w terminie 15 dni kalendarzowych, licząc od daty realizacji zlecenia.

Po upływie tego terminu wygasa prawo Zlecającego do upustu od ceny zlecenia związanego z nienależytym jego wykonaniem.

2. Reklamacje są rozpatrywane przez Wykonawcę w porozumieniu ze Zlecającym. W przypadku braku takiego porozumienia, spór między stronami rozstrzygnie biegły z listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Koszty sporządzenia opinii biegłego obciążają tę stronę postępowania reklamacyjnego, która spór przegra

4. ArcusLink udziela rękojmi na wykonywane przez siebie usługi na okres 1 roku (365 dni kalendarzowych) od dnia realizacji zlecenia. Oznacza to, że ArcusLink zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych przez Zlecającego w ciągu 1 roku od realizacji usługi, jednak bez prawa do upustu dla Zlecającego z tytułu stwierdzenia takich wad po upływie terminu reklamacyjnego.

5. Odstąpienie od realizacji zlecenia

1. Jeżeli Zlecający odstąpi od realizacji zlecenia, zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę należną za tę część zlecenia, która została zrealizowana do momentu wycofania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca odeśle Zlecającemu zlecenie na aktualnym etapie realizacji i wystawi fakturę za rzeczywiście wykonaną pracę.

2. Zlecający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją odwołanego zlecenia, o ile Wykonawca udokumentuje poniesienie takich kosztów.

6. Poufność

1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich materiałów i informacji uzyskanych od Zlecającego w toku realizacji tłumaczenia.

2. Informacje te mogą być przekazane jedynie bezpośrednim współpracownikom Wykonawcy, tj. tłumaczom, korektorom i konsultantom pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w Ogólnych Warunkach Współpracy podlegają odpowiednim postanowieniom Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem Artykułu 3 OWW.

2. Zlecający (Klient) wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy ArcusLink informacji i ofert handlowych.

3. Ustalenia ogólnych Warunków Współpracy są obowiązujące dla obu stron, o ile strony nie zawarły innych ustaleń na drodze umowy o stałej współpracy lub na drodze umowy dotyczącej wykonania konkretnego zamówienia.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).