RODO Klauzula Uniwersalna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Monika Mamulska współwłaściciel ArcusLink Spółka Cywila z siedzibą w Łodzi ul. Ptasia 5 monika.mamulska@arcuslink.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe  mogą być przetwarzane przez administratora   jak poniżej:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania

(w tym przechowywania)

danych
Rekrutacja do pracy w Spółce.

W tym przyjmowanie CV i innych dokumentów, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy,
Art. 6 ust. 1 lit. a), b)

RODO,
Do czasu zakończenia rekrutacji.
Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem.

W tym przyjmowanie zleceń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji zawarcie umowy,
Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,
Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.
Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z kontrahentem (dostawcą towarów i usług).

W tym wystawianie zamówień, przyjmowanie faktur, prowadzenie dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji, dokonywanie przelewów bankowych,
Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,
Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy + 6 lat.
Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.Art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO
Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą:

  • Podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • Kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej Spółki,
  • Podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych
  • Tłumacze, z którymi Spółka zawarła umowę na wykonanie usługi

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy, odmową przyjęcia cv,

6) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.