RODO Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Pani Monika Mamulska współwłaściciel ArcusLink Spółka Cywilna z siedzibą w Łodzi ul. Ptasia 5 monika.mamulska@arcuslink.pl.
  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia lub w związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych, kancelarie prawne, banki.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy